Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra sutartis tarp Pirkėjo ir www.medeina.net, kurios

sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina registracijos metu pažymėjus varnelę prie

teiginio “Susipažinau ir sutinku su www.medeina.net taisyklėmis”.

1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, www.medeina.net prekių ar paslaugų

įsigijimo ir apmokėjimo už juos sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei

kitos su prekių pirkimu-pardavimu www.medeina.net tinklalapyje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkti www.medeina.net tinklalapyje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus

atvejus, kai minėti nepilnamečiai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjui įsigyjant prekes tinklalapyje www.medeina.net yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos

ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai

sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo” nuostatomis bei kitais Lietuvos

Respublikos teisės aktais.

1.5. www.medeina.net pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti Taisykles, todėl prieš

kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo patvirtinti apie susipažinimą su Taisyklėmis, kaip tai

nurodyta Taisyklių 1.1 punkte.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. www.medeina.net neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka)

Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties

vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam sutarties įvykdymui.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.medeina.net tinklalapyje nustatyta tvarka, nuosekliai

atlikus žemiau nurodytus veiksmus:

3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti prekę ar paslaugą iš siūlomų prekių;

3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją ir sąlygas (spausti “plačiau apie pasiūlymą” arba bet

kurioje akcijos vietoje);

3.1.3. patvirtinti mokėjimą, kuris bus sugeneruotas pirkėjo naudojamos el.bankininkystės sistemos.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes iš anksto apmokėdamas už juos banko pavedimu, naudodamasis

elektroninės bankininkystės sistema. Apie gautą apmokėjimą už prekę Pirkėjas informuojamas el.

paštu, kurį Pirkėjas nurodo pildydamas prekių įsigijimui reikalingą informaciją tinklalapyje

www.medeina.net.

3.3. Užsiregistravęs www.medeina.net puslapyje, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems

asmenims savo prisijungimo bei prekes duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis

privalo nedelsiant informuoti apie tai www.medeina.net skyriuje “Kontaktai” nurodytomis

susisiekimo priemonėmis.

3.4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo

nedelsdamas juos atnaujinti. www.medeina.net neatsako už prekes nepateikimą laiku ar kitų savo

įsipareigojimų neįvykdymą, jei šie įsipareigojimai neįvykdomi dėl to, kad Pirkėjas registracijos

formoje arba savo užsakyme pateikė neteisingus duomenis ar jų laiku neatnaujino.

3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių ar paslaugų, informuodamas apie tai raštu www.medeina.net

, kurio prekės ar paslaugos buvo įsigytos, per penkias dienas nuo daikto pristatymo dienos. Pirkėjas

negali pasinaudoti teise grąžinti prekes įsigytas prekes ar paslaugas, jeigu pažeidė pakuotės

apsaugas,jei daiktas nėra sugadintas ir jo išvaizda iš esmės nepasikeitė taip pat laikraščių, žurnalų ar

kitų periodinių leidinių tiekimo ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Bet kokiu atveju, grąžinant

Pirkėjui pinigus už įsigytas prekes ar paslaugas, iš grąžinamų lėšų išskaičiuojama pinigų suma, lygi

mokesčio už grąžinamų pinigų pervedimą, dydžiui.

4. www.medeina.net teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.medeina.net darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo

įsipareigojimus, www.medeina.net turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam

galimybę naudotis www.medeina.net tinklalapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo

registraciją.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, www.medeina.net gali laikinai arba iš viso nutraukti

tinklalapio veiklą, apie tai išanksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. www.medeina.net įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti

Pirkėjui galimybę naudotis www.medeina.net tinklapio teikiamomis paslaugomis ir įsigyti

www.medeina.net atstovaujamų partnerių prekes ir paslaugas.

4.4. www.medeina.net įsipareigoja pateikti pirkėjui informaciją apie gautą apmokėjimą nurodytu

el.paštu per 48 val. nuo prekes apmokėjimo datos (darbo dienomis), jei yra gauti pirkėjo elektroninės

bankininkystės sistema pervesti pinigai už prekę.

5. Atsakomybė

5.1. Pirkėjas turi teisę reikalauti pinigų gražinimo www.medeina.net pardavėjo už nurodytos prekės

ar paslaugos kokybės neatitikimus.

5.2. Visais atvejais pretenzijas dėl Kuponuose nurodytų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų

sąlygų neatitikimo Pirkėjas turi pateikti www.medeina.net klientų aptarnavimo skyriui tel. +370

67348823, info@medeina.net

5.3. www.medeina.net neatsako už Pirkėjo nuostolius, patirtus dėl neįvykusio pirkimo, jei taip yra ne

dėl www.medeina.net veikimo ar neveikimo.

5.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, kaip tai nustato teisės aktai.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 14 dienų,

ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Verslui

Norite pasiūlyti savo įmonės paslaugas ar prekes www.medeina.net lankytojams? Susisiekite:

Klientų aptarnavimo skyrius:

Tel.: +370 67348823

El. Paštas: info@medeina.net

Visos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės

pristatomos gavėjui į namus Lietuvoje prekių pristatymo kaina 9 LT.